Anrhydedd CBDC/UEFA ar gyfer Hyfforddwr Clwb Pêl-droed Bow Street

Mae cymwysterau hyfforddi Clwb Pêl-droed Bow Street wedi cynyddu ymhellach fyth wrth i Bennaeth Datblygu Ieuenctid y Clwb, Amlyn Ifans, ennil Trwydded B UEFA/Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Dechreuodd Amlyn, a anrhydeddwyd yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn gan y gymdeithas yn 2018, astudio ar gyfer y gymhwyster nôl ym mis Medi 2020 o dan warchodaeth Gareth Owen (Ymddiriedolaeth CBDC) a Colin Littejohns (CP Everton). Roedd y cwrs yn cynnwys nifer o sesiynau theori ac ymarferol, gyda llawer o’r modiwlau yn cael eu cynnal yn rithiol oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Cynhaliwyd y gweithdy olaf yng Nghoedlan y Parc, cartref Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth, ddiwedd mis Ebrill eleni.

Meddai Amlyn: Rwyf wrth fy modd yn derbyn cadarnhâd o’r diwedd fy mod wedi ennill Trwydded B Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar ôl nifer o sesiynau arlein ac mewn person – gorchwyl a wnaethpwyd dipyn yn anos gan y pandemig. Gobeithio y byddaf yn medru trosglwyddo’r wybodaeth i’r chwaraewyr yn fy ngofal, ac rwy’n siwr y bydd hyfforddi’r Ail Dîm yn strwythur newydd Haen 3, ynghyd â fy ngwaith gyda’r timau ieuenctid, yn rhoi’r cyfle i mi wneud hynny. Ychwanegodd Cadeirydd y Clwb Wyn Lewis: Gwyddwn y byddai Amlyn yn llwyddo i ennill y cymhwyster oherwydd ei ddoniau amlwg yn hyfforddi timau hŷn y clwb, yn ogystal a’i waith gyda’r ieuenctid – sy’n cynnwys darpariaeth Huddle Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer merched iau. Mae Amlyn bellach yn uchel ei barch fel un o hyfforddwyr datblygu ieuenctid mwyaf blaenllaw Cymru, ac rydym yn hynod ffodus ei fod yn aelod o Glwb Pêl-droed Bow Street. Rydym yn ffyddiog y bydd hyn yn gosod sail i ni dderbyn achrediad ‘Platinum’, safon uchaf CBDC, ar gyfer ein hadran Ieuenctid yn fuan iawn.